Wykorzystanie AI i ML przez zespoły marketingowe wzrosło o 15,5%

Wykorzystanie AI i ML przez zespoły marketingowe wzrosło o 15,5%

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) przez zespoły marketingowe wzrosło o 15,5% – wynika z raportu „Modern Marketing Data Stack 2023“ firmy Snowflake. Der Bericht „Modern Marketing Data Stack 2023“ von Snowflake zeigt, dass die Verwendung von künstlicher Intelligenz (AI) und maschinellem Lernen (ML) durch Marketingteams um 15,5% gestiegen ist.

Raport analizuje wzorce użytkowania technologii przez klientów Snowflake i identyfikuje dziesięć kategorii, które są brane pod uwagę przy tworzeniu stosów danych marketingowych. Der Bericht analysiert die Nutzungsmuster von Technologien durch Snowflake-Kunden und identifiziert zehn Kategorien, die bei der Erstellung von Marketingdatenstapeln berücksichtigt werden.

Dziesięć kategorii wyszczególnionych w raporcie to: Analytics & Data Capture (Analityka i wychwytywanie danych), Enrichment (Wzbogacanie), Identity & Onboarders (Identyfikacja i wdrożenie), Customer Data Activation (Aktywacja danych klientów), Advertising Platforms (Platformy reklamowe), Measurement & Attribution (Pomiar i atrybucja), Integration & Modeling (Integracja i modelowanie), Business Intelligence (Analityka biznesowa), AI & Machine Learning (Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe) oraz Privacy-Enhancing Technologies (Technologie zwiększające prywatność).

Die zehn im Bericht aufgeführten Kategorien sind: Analytics & Data Capture (Analyse und Datenerfassung), Enrichment (Anreicherung), Identity & Onboarders (Identität und Onboarding), Customer Data Activation (Aktivierung von Kundendaten), Advertising Platforms (Werbeplattformen), Measurement & Attribution (Messung und Zuordnung), Integration & Modeling (Integration und Modellierung), Business Intelligence (Geschäftsanalytik), AI & Machine Learning (Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen) sowie Privacy-Enhancing Technologies (Datenschutzverbessernde Technologien).

Raport wskazuje, że trzy najbardziej rozwijające się kategorie to: Pomiar i atrybucja (wzrost o 29,2%), Aktywacja danych klientów (wzrost o 27,6%) oraz Analityka i wychwytywanie danych (wzrost o 27,4%). Der Bericht zeigt, dass die drei am stärksten wachsenden Kategorien Measurement & Attribution (29,2% Wachstum), Customer Data Activation (27,6% Wachstum) und Analytics & Data Capture (27,4% Wachstum) sind.

Specjaliści ds. marketingu poszerzają swoje stosy danych, a dostawcy wymienieni w różnych kategoriach raportu odnotowali wzrost liczby klientów w Chmurze Danych Snowflake. Die Marketingexperten erweitern ihre Datenstapeln und die in verschiedenen Kategorien des Berichts aufgeführten Anbieter verzeichnen eine Zunahme der Kunden in der Snowflake-Datencloud.

Przyjęcie rozwiązań wspierających sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe przez użytkowników Chmury Danych Snowflake wzrosło o 15,5% rok do roku. Die Akzeptanz von Lösungen, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen durch Benutzer der Snowflake-Datencloud unterstützen, stieg im Jahresvergleich um 15,5%.

Specjaliści ds. marketingu zaczynają badać potencjał dużych modeli językowych i generatywnej sztucznej inteligencji w swojej pracy. Marketingexperten beginnen das Potenzial großer Sprachmodelle und generativer künstlicher Intelligenz in ihrer Arbeit zu erforschen.

Ochrona prywatności staje się coraz ważniejsza dla specjalistów ds. marketingu, dlatego też liczba relacji z „czystymi pokojami danych“ (DCR) w Chmurze Danych Snowflake wzrosła siedmiokrotnie. Datenschutz wird für Marketingexperten immer wichtiger, daher hat sich die Anzahl der Beziehungen zu „Clean Rooms“ (DCR) in der Snowflake-Datencloud versechsfacht.

Raport Snowflake pokazuje, że mimo presji makroekonomicznej i zmniejszonych budżetów, specjaliści ds. marketingu mają dostęp do nowych możliwości dzięki innowacjom technologicznym i wpływowi sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych na automatyzację pracy i zwiększenie wydajności zespołów marketingowych. Der Snowflake-Bericht zeigt, dass Marketingexperten trotz makroökonomischem Druck und eingeschränkten Budgets durch technologische Innovationen und den Einfluss von künstlicher Intelligenz und großen Sprachmodellen Zugang zu neuen Möglichkeiten haben, um ihre Arbeit zu automatisieren und die Effizienz ihrer Marketingteams zu steigern.